Documente și etape necesare pentru înființarea și funcționarea unui cabinet medical individual

posted in: Noutati Din Stomatologie | 0

În ceea ce priveşte înfiinţarea CMI-urilor (cabinetele medicale individuale), metodologia privind organizarea şi funcţionarea acestor entităţi se regăseşte tot în cuprinsul Normei metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată prin Ordinul 153/2003, forma actualizată.

În cadrul acestei forme de organizare îşi poate desfăşura activitatea medicul titular (singur sau împreună cu alţi medici sau cu alte categorii de personal medical autorizat, care vor avea calitatea de salariat sau colaborator, după caz).

În vederea înfiinţării unei astfel de entităţi, medicul stomatolog cu drept de liberă practică se adresează instituţiilor competente, respectiv Direcţiei de sănătate publică în raza căreia îşi desfăşoară sau intenţionează să îşi desfăşoare activitatea, precum şi Colegiului Medicilor Stomatologi de care aparţine.

Actul de înfiinţare al Cabinetului Medical Individual este reprezentat de Certificatul de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, care se eliberează de către Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene sau de către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, după caz, în baza următoarelor documente:

a) cerere de înființare (formular tip – emis de fiecare DSP judeţeană sau a municipiului Bucureşti)

b) dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul medical (contract de comodat/închiriere/act de proprietate/concesiune, etc.)

c) autorizaţia de liberă practică a medicului titular – certificatul de membru în cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi

d) avizul Colegiului Medicilor Stomatologi (se eliberează de colegiile teritoriale în baza unei documentaţii distincte, respectiv:  

– Cerere tip (pusă la dispoziţie de colegiile teritoriale),

– copie certificat membru CMSR vizat pe anul în curs,

– copie a dovezii deţinerii spaţiului (comodat, închiriere, donaţie, concesiune, etc.),

– acord asociaţie proprietari şi al vecinilor direct afectaţi (dacă este cazul),

– declaraţie pe proprie răspundere a medicului titular din care să rezulte că există dotările minime necesare funcţionării cabinetului,

– avizul/aprobarea Direcţiei de Sănătate Publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti privind spaţiul unde se va desfăşura activitatea (denumit popular “documentaţie asistenţă de specialitate” – se obţine în baza completării unei cereri (formular tip) la care se anexează următoarele documente:

i) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară sau se va  desfăşura în acesta, după caz,

ii) planul de situaţie cu încadrarea în zonă cu menţionarea vecinătăţilor, după caz,

iii) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate,

iv) actul doveditor destinaţie imobilului (autorizaţie de construcţie, etc.) conform art.6 din Ordinul M.S. nr. 119/2014, dacă este cazul,  

v) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;

vi) acordul vecinilor, asociaţiei de proprietari;

vii) chitanţa de plată a tarifului de asistenţă de specialitate de sănătate,

viii) alte documente, respectiv documente ce prezintă relevanţă în activitatea stomatologică: acte profesionale, documente care atestă pregătirea profesională a medicului titular, aviz de liberă practică, etc.).

e) dovada îndeplinirii condițiilor minime de spațiu și circuite funcționale în concordanță cu serviciile medicale furnizate pe specialități

f) lista de servicii medicale furnizate.

Existența dotării minime necesare funcționării cabinetelor medicale, a condițiilor minime de spațiu și a circuitelor funcționale în concordanță cu serviciile medicale furnizate se va verifica de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.

Atenţie:

  1. În același spațiu cu destinația de cabinet medical nu pot fi înființate mai mult de două cabinete medicale și numai dacă se îndeplinesc condițiile de compatibilitate între specialitățile medicale privind serviciile medicale furnizate.
  2. Dotările minime prevăzute de legislaţie pentru cabinetele stomatologice se regăsesc în Anexa Ordinului 153/2003, respectiv: unit dentar cu cel puțin două piese terminale; truse de consultație (oglinzi, sonde și pense dentare) – minim 10 truse; canule pentru aspirație; freze pentru turbine și pentru pisele de mână; instrumentar și ace pentru tratamente endodontice;  instrumentar chirurgical (clești pentru extracție, bisturiu/lame de bisturiu pentru părțile moi, elevatoare, chiurete Volkman, foarfeci chirurgicale, pensă chirurgicală, material de sutură pentru părțile moi, etc.); seringi uniject cu ace și seringi de unică folosință;  instrumentar/aparatură de detartraj; substanțe anestezice injectabile și topice; linguri pentru amprentare; echipament de protectie (halat, mască, mănuși și ochelari);  echipament/aparatură pentru sterilizare; Observație: cabinetul de stomatologie va fi dotat cu trusa de urgență conform Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 864 din 18 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Cabinetul Medical Individual de Stomatologie va putea desfăşura activitatea NUMAI după eliberarea Certificatului de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.