Actualizăm permanent informațiile privind infecția cu COVID-19 și măsurile adoptate, respectiv diligențele întreprinse de CMSR pentru asigurarea protecției medicilor stomatologi

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 25/3BExN/2020 au fost aprobate Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19, poate fi consultat aici.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020 a fost aprobat Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora, revizia 1, în urma modificărilor și completărilor aduse OUG nr. 30/2020 prin OUG nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială (OUG nr. 32/2020 poate fi consultată aici, iar OUG nr. 30/2020 în forma consolidată poate fi consultată aici).

Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora, revizia 1, poate fi consultat aici.

Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori poate fi consultată aici.

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Ordonanța de urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative poate fi consultată aici.

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Ordonanța de urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială poate fi consultată aici.

Ordonanța de urgenţă nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, poate fi consultată aici.

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 17/3BExN/2020 a fost aprobat Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență, revizia 1.

Decizia Biroului executiv național nr. 17/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență, revizia 1, poate fi consultat aici.

Important!

Vor fi avute în vedere prevederile specifice din această ultimă revizie a Planului de măsuri (și nu Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență aprobat în data de 24.03.2020 prin Decizia Biroului executiv național nr. 16/3BExN/2020 sau Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență aprobate în data de 22.03.2020 prin Decizia Biroului executiv național nr. 13/3BExN/2020, ale căror prevederi contrare celor aprobate în data de 30.03.2020, prin Decizia Biroului executiv național nr. 17/3BExN/2020, se abrogă începând cu data de 30.03.2020).

Modelul declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea de către cabinetul de medicină dentară a regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2, precum și a condițiilor stabilite prin decizii ale organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi în România cu privire la efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii poate fi consultat aici.

Modelul registrului special de evidență întocmit de colegiile teritoriale poate fi consultat aici (format vedere – pag. 1 în dreapta, pag. 2 în stânga).

Luând în considerare că o atribuție fundamentală a corpului profesional este aceea de a apăra demnitatea și de a promova drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apreciind că se impune adoptarea la nivelul CMSR, în primul rând, a unor măsuri sustenabile de protecție a membrilor, pe termen determinat, în echilibru cu nevoia de a asigura capacitatea funcțională și administrativă a corpului profesional, la nivel național și teritorial, pe termen mediu și lung, raportat inclusiv și la necesitatea achiziționării de echipamente, aplicații informatice și servicii care să asigure continuarea activității preponderent prin mijloace electronice, coordonarea și colaborarea între organele de conducere și comisiile corpului profesional, precum și între corpul profesional, membrii săi și autorități, în condițiile în care necesitatea de adoptare a unor astfel de măsuri intervine într-un context excepțional ce nu putea fi previzionat, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România reunit, prin videoconferință, în ședință extraordinară la data de 26 martie 2020 a adoptat Decizia nr. 12/2CN/2020 prin care s-au stabilit următoarele:

1. Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii:

  1. obligația de plată a cotizației de membru al CMSR se suspendă;
  2. procedurile privind suspendarea exercitării profesiei de medic stomatolog în temeiul art. 546 alin. (1) din Legea nr. 95/1995 se suspendă.

2. Se menține valabilitatea documentelor eliberate de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, inclusiv de colegiile teritoriale, care expiră pe perioada stării de urgență.

Se recomandă medicilor stomatologi reînnoirea asigurării de răspundere civilă profesională în situația în care valabilitatea acesteia expiră pe perioada stării de urgență, pentru păstrarea continuității, având în vedere faptul că acest document nu se încadrează în ipoteza dispozițiilor art. 14 din Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

3. La nivel local, pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, fiecare colegiu teritorial va adopta decizii proprii privind măsuri de scutire de taxe datorate colegiului teritorial respectiv, în temeiul deciziilor adoptate de organele de conducere ale CMSR sau ale colegiului teritorial.

4. Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii se suspendă obligațiile de plată a tuturor taxelor stabilite în sarcina membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș.

5. Birourile executive ale colegilor teritoriale vor aduce la cunoștința tuturor membrilor colegiilor în cauză dispozițiile deciziei, inclusiv prin publicarea acesteia la sediul și pe site-urile proprii.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și cele ale art. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România reunit, prin videoconferință, în ședință extraordinară la data de 26 martie 2020 a adoptat Decizia nr. 13/2CN/2020 prin care s-au stabilit următoarele:

1. Se suspendă activitățile corespunzătoare emiterii de către colegiile teritoriale a avizului prevăzut la art. 512 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu excepția situației în care avizul este necesar pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență, pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii.

2. Se suspendă soluționarea cauzelor disciplinare aflate pe rolul comisiilor de disciplină constituite la nivel național sau local, precum și a termenelor procedurale aferente, pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României.

3. Birourile executive ale colegilor teritoriale vor aduce la cunoștința tuturor membrilor colegiilor în cauză dispozițiile deciziei, inclusiv prin publicarea acesteia la sediul și pe site-urile proprii.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, prin adresa nr. 921/27.03.2020, Colegiul Medicilor Stomatologi din România a comunicat Ministerului Sănătății solicitări privind formularea de precizări și adoptarea de măsuri referitoare la cabinetele de medicină dentară, publice sau private, care pot asigura intervențiile stomatologice de urgență.

Textul adresei poate fi consultat aici.

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, a fost comunicată Ministerului Sănătății solicitarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România privind măsurile de protecție dispuse la nivelul Ministerului Sănătății aplicabile atât medicilor stomatologi implicați în tratarea urgențelor medicale, cât și pacienților; procedurile de lucru, echipamentele de protecție și materialele necesare asigurării unui grad real de protecție al medicilor stomatologi și deopotrivă al pacienților stabilite la nivelul Ministerului Sănătății; locațiile de unde pot fi procurate echipamentele și materialele precizate în alineatul anterior, precum și modalitățile efective din care acestea pot fi obținute.

Textul adresei poate fi consultat aici.

Către:
Ministerul Sănătății
Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, 010024, București

În atenția
Domnului Ministru
Conf. dr. Victor Sebastian COSTACHE

Domnului Secretar de stat
Conf. dr. Horațiu MOLDOVAN

STIMATE DOMNULE MINISTRU,
STIMATE DOMNULE SECRETAR DE STAT,

Subscrisul, Colegiul Medicilor Stomatologi din România,

Având în vedere implicațiile de gravitate deosebită, provocate asupra sănătății întregii populații de propagarea violentă și accelerată a pandemiei de COVID-19,

luând în considerare obligația imperativă a asigurării protecției adecvate a personalului medical stomatologic implicat în mod direct în activitatea de tratare a urgențelor medicale – și, pe cale de consecință, expus nemijlocit riscului de infecție cu Coronavirusul SARS-CoV-2,

în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2) al Ordonanței Militare nr. 2/2020,

analizând numeroasele apeluri și solicitări, pe deplin justificate, ale medicilor stomatologi care asigură permanența în tratarea cazurilor de urgență stomatologică, conform legislației aplicabile, vizând necesitatea accesului profesioniștilor la echipamentele de protecție corespunzătoare tipului de infecție indusă de Coronavirusul SARS-CoV-2, precum și la dezinfectanți, respectiv substanțe biocide corespunzătoare, care, în prezent, lipsesc cu desăvârșire din piața românească de profil,

cu referire directă la adresa nr. 859/19.03.2020, înaintată de subscrisul instituției pe care o conduceți,

formulează prezenta

REVENIRE

prin care vă solicităm:

  • să ne informați care sunt toate măsurile de protecție dispuse la nivelul Ministerului Sănătății aplicabile atât medicilor stomatologi implicați în tratarea urgențelor medicale, cât și pacienților;
  • să ne precizați exhaustiv care sunt procedurile de lucru, echipamentele de protecție și materialele necesare asigurării unui grad real de protecție al medicilor stomatologi și deopotrivă al pacienților;
  • să indicați care sunt locațiile de unde pot fi procurate echipamentele și materialele precizate în alineatul anterior, precum și modalitățile efective din care acestea pot fi obținute;
  • să ne precizați expres dacă, în ipoteza în care accesul la echipamentele de protecție și la materialele necesare dezinfecției corespunzătoare este restricționat profesioniștilor, medicul stomatolog implicat în tratarea urgențelor ar trebui să efectueze procedura cu asumarea riscului ridicat de infectare sau dacă acesta trebuie să își încalce jurământul profesional depus, refuzând celor în nevoie stringentă tratamentul, riscând inclusiv sancțiuni disciplinare grave din partea angajatorilor.

Cu deosebită considerație,
Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

Drept la replică

Medicii stomatologi nu au dezertat niciodată

Articolul de opinie publicat pe site-ul www.dcnews.ro, cu titlul “Cine sunt medicii care au DEZERTAT din profesia lor în plină PANDEMIE de COVID 19! Este revoltător!”, semnat de Darius Mureșan, reprezintă o palmă nejustificată pe obrazul stomatologiei românești.

Dacă ne gândim la cei peste 22.000 de medici stomatologi din această țară, la care adăugăm personalul de suport din cabinetele de medicină dentară, rezultă zeci de mii de români care au rămas fără niciun venit în această perioadă extrem de grea. Închiderea cabinetelor de stomatologie reprezintă nu doar respectarea unei ordonanțe militare, ci și un sacrificiu pe care medicii au înțeles că trebuie să îl facă pentru a nu expune pacienții și personalul medical în fața infectării cu noul coronavirus COVID-19.

Noi, miile de medici stomatologi care am depus jurământul de credință, promitem să îl respectăm până la capăt și să nu riscăm sănătatea pacienților noștri, indiferent câte articole defăimătoare și rău intenționate apar la adresa acestei bresle.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România dezavuează total această atitudine lipsită de responsabilitate a unei redacții jurnalistice către care opinia publică se uită cu speranța unei informări corecte, dar unde găsește, în schimb, o distorsionare puternică a realității, o încercare disperată de a înverșuna opinia publică împotriva medicilor, adică a celor care îi îngrijesc și îi salvează inclusiv în cele mai cumplite momente.

De ce am ajuns noi, medicii stomatologi, dezertori?!

Pentru că ne-am exercitat profesia fără niciun ajutor de la stat? Pentru că, lăsați singuri, ne-am luat soarta-n mâini și am tratat pacienții români din țară și de peste hotare? Pentru că strigăm de ani de zile că pacienții noștri trebuie să aibă acces la serviciile stomatologice și să li se respecte drepturile asiguraților? Stomatologia românească a fost uitată de autorități imediat după Revoluție. Finanțarea ei este aproape inexistentă în ciuda tuturor eforturilor noastre de a convinge guverne la rând că este nevoie să fim susținuți, că români din toate colțurile țării au nevoie de servicii de medicină dentară decontate de statul român.

Pentru că indiferent de forma de exercitare a profesiei – independentă sau salarială – ne-am tratat pacienții cu profesionalism, credință, dăruire și responsabilitate? Am făcut eforturi inimaginabile să rezistăm în această țară și să ne tratăm pacienții.

De unde atât de multă înverșunare în a distorsiona adevărul? NU “ne-am ascuns acasă și am lăsat greul pe spitalele de stat”. Medicii stomatologi NU au dezertat și NU vor dezerta niciodată de la profesia căreia i-au jurat credință.

Ne continuăm eforturile și în aceste vremuri extrem de grele. Așa cum o parte dintre jurnaliști au scris deja, din rândul nostru fac parte medici stomatologi care de la începutul lunii martie și-au oferit ajutorul în lupta cu această pandemie. Unii dintre ei s-au oferit voluntar să trateze în aceste momente pacienți în cabinetele de urgență ale spitalelor, alții sunt în cabinetul de stomatologie organizat la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. dr. Matei Balș” iar o altă parte merge în fiecare zi la Institutul Național de Sănătate Publică acolo unde oferă răspunsuri miilor de persoane care sună la Telverde și întreabă cum trebuie să procedeze în diferite situații pentru a reacționa corect în fața riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus, COVID 19. Lăsăm aici unul dintre articolele care au fost scrise pe această temă: https://www.capital.ro/medicii-stomatologi-in-lupta-cu-coronavirusului-voluntariat-pentru-a-i-ajuta-pe-cei-care-suna-la-telverde.html

Mesajul nostru pentru toți medicii stomatologi din această țară este că sub nicio formă nu trebuie să încălcăm Ordonanța Militară Nr. 2 și nici deciziile care au derivat din evoluția momentului, luate de autoritățile statului.

În condițiile în care întreaga presă responsabilă și autoritățile române se luptă cu fenomenul de fake news, articolul pe care l-ați publicat (https://m.dcnews.ro/cine-sunt-medicii-care-au-dezertat-din-profesia-lor-in-plina-pandemie-de-covid-19-este-revoltator_738282.html) este un act rușinos și josnic menit să-i dezinformeze pe români într-o situație de extremă urgență internațională.

Solicităm redacției DCNews să publice acest drept la replică și să ceară scuze în mod public pentru articolul publicat.

Cu îngrijorare,

Biroul Executiv al CMSR

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 16/3BExN/2020 au fost realizate precizări referitoare la efectuarea de către cabinetele de medicină dentară publice și private a intervențiilor stomatologice de urgență și a fost aprobat Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență.

Decizia Biroului executiv național nr. 16/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență poate fi consultat aici.

Modelul declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea de către cabinetul de medicină dentară a regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2, precum și a condițiilor stabilite prin decizii ale organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi în România cu privire la efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii poate fi consultat aici.

Modelul registrului special de evidență întocmit de colegiile teritoriale poate fi consultat aici (format vedere – pag. 1 în dreapta, pag. 2 în stânga).

Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, intervențiile stomatologice de urgență se pot efectua și în cabinete de medicină dentară publice sau private, care respectă normativele legale în vigoare referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19.
Urgențele stomatologice asigurate de cabinetele de medicină dentară sunt cele prevăzute în Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență aprobate prin Decizia Biroului executiv național nr. 13/3BExN/2020.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 15/3BExN/2020 au fost stabilite o serie de măsuri suplimentare pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2.

Decizia Biroului executiv național nr. 15/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

O parte din măsuri sunt prezentate în cele ce urmează.

Art. 1. – (1) Medicii stomatologi au obligația să respecte cu strictețe și fără nicio abatere de la lege dispozițiile autorităților competente.
(2) Medicii stomatologi au obligația să respecte și să aplice în orice împrejurare normele de deontologie ale profesiei de medic stomatolog, să nu aducă prejudicii reputației profesiei sau altor membri, respectând statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare și CMSR, și să aibă un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calității de membru al CMSR, inclusiv, și mai ales în contextul evoluției situației epidemiologice pe teritoriul României ca urmare a răspândirii infecției cu COVID-19,:
a) să se informeze din surse oficiale cu privire la aspecte care au legătură cu exercitarea profesiei de medic stomatolog, cu demersurile, măsurile și recomandările Colegiului Medicilor Stomatologi din România și
b) să evite participarea la propagarea unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.
Art. 2. – (1) La nivelul fiecărui colegiu teritorial se va asigura constituirea Grupului local de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2, denumit în continuare Grupul local de lucru.
(2) Grupurile locale de lucru prevăzute la art. 1 vor exercita următoarele atribuții:
a) elaborarea de propuneri referitoare la prevenirea și limitarea riscului de îmbolnăvire cu Coronavirusul SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către membrii colegiului teritorial, respectiv a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional;
b) centralizarea problemelor cu care se confruntă membrii colegiului teritorial privind implementarea măsurilor pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirusul SARS-CoV-2 dispuse de autoritățile competente;
c) centralizarea situației membrilor corpului profesional aflați în dificultate sau în situații deosebite (medici stomatologi în vârstă, singuri; medici stomatologi cu grave probleme de sănătate aflați în imposibilitate de deplasare; medici stomatologi care au calitatea de persoane singure din familia monoparentală, definită în condițiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare etc);
d) inițierea și coordonarea, alături de organizații neguvernamentale, de acțiuni de voluntariat, fie de exercitare a activităților profesionale de către medici stomatologi în contextul limitării și prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19, fie de ajutorare prin mijloace legale a membrilor corpului profesional care se încadrează în categorii cu grad ridicat de risc (persoane peste 65 de ani etc.);
e) inițierea de apeluri către comunitatea locală, inclusiv către mediul de afaceri, pentru donarea de echipamente de protecție, dezinfectanți etc. sau de sume de bani către personal medical și entități implicate în gestionarea răspândirii infecției cu COVID-19;
f) centralizarea solicitărilor adresate colegiului teritorial de către autoritățile publice implicate în adoptarea și implementarea de măsuri în contextul infecției cu COVID-19 și soluționarea acestora cu respectarea dispozițiilor Grupului de lucru național, și a deciziilor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România;
g) centralizarea cabinetelor de medicină dentară care pot efectua intervențiile stomatologice de urgență și înscrierea acestora într-un registru special întocmit și actualizat la nivelul fiecărui colegiu teritorial;
h) comunicarea către Grupul de lucru național, în cel mai scurt timp posibil, a informațiilor prevăzute la lit. a)-g).
Art. 3. Activitatea grupurilor locale de lucru prevăzute la art. 1 va fi coordonată de Grupul de lucru național.
Art. 4. – (1) În vedere îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f), biroul executiv al colegiului teritorial va întocmi registrul și va asigura gestiunea informațiilor ce vor fi înscrise/ actualizate/radiate în cadrul acestuia, respectiv:
a) datele de identificare a cabinetului de medicină dentară (denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal, sediu social);
b) datele de contact (telefon, poștă electronică, site);
c) activitățile profesionale autorizate pentru desfășurarea în cadrul unității sanitare,
d) numele reprezentantului legal;
e) locația în care se efectuează intervențiile stomatologice de urgență și
f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind îndeplinirea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, precum și a condițiilor stabilite prin decizii ale organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi în România în activitatea de asistență stomatologică de urgență.
(2) În situația în care reprezentantul legal nu deține calitatea de medic stomatolog, declarația pe propria răspundere va fi dată de medicul stomatolog coordonator al activității de asistență stomatologică de urgență sau, dacă nu există un coordonator, de către medicul stomatolog care efectuează efectiv această activitate.
(3) Birourile executive ale colegiilor teritoriale au obligația de a comunica informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) Grupului de lucru național și autorităților competente, în timp real, și vor asigura publicarea acestora pe site-urile proprii.
Art. 7. Birourile executive ale colegiilor teritoriale vor adopta măsurile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare în situația constatării propagării de către medicii stomatologi a unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, care au legătură cu exercitarea profesiei de medic stomatolog sau cu exercitarea atribuțiilor specifice corpului profesional.
Art. 8. Birourile executive ale colegiilor teritoriale și grupurile locale de lucru vor aduce la îndeplinire dispozițiile art. 2, 4, 6 și 7.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020 a fost aprobat Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora.

Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Informarea privind Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora poate fi consultată aici.

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, a fost comunicată autorităților competente solicitarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România privind necesitatea adoptării de prevederi suplimentare prin care să fie incluși în categoria beneficiarilor de indemnizații compensatorii toți medicii stomatologi, oricare ar fi forma de exercitare a profesiei și indiferent dacă au calitatea de angajatori sau nu.

Textul adresei poate fi consultat aici.

În materialul comunicat autorităților competente s-au menționat următoarele:

  • OUG nr. 30/2020 prevede la art. XI și la art. XV, acordarea, în condițiile prevăzute de actul normativ,  a unor indemnizații salariaților, respectiv profesioniștilor care nu au calitatea de angajatori, dar nu sunt prevăzute măsuri și pentru profesioniștii titulari ai cabinetelor individuale, grupate sau asociate ori asociații din societățile medicale, entități organizate în cazul medicilor stomatologi, în baza prevederilor OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, care au calitatea de angajator, în condițiile în care aceștia nu au dreptul de a fi angajați ai propriilor forme de exercitare a profesiei, așa cum s-a precizat și în adresele nr. 881/20.03.2020, respectiv nr. 852 și 854/19.03.2020;
  • în cadrul art. XI-XIII din OUG nr. 30/2020 sunt reglementate documentele și modalitatea de  obținere a indemnizațiilor de care beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de actul normativ, însă nu sunt reglementate documentele și modalitatea de obținere a indemnizațiilor la care pot avea acces medicii stomatologi care își exercită profesia fie ca titulari ai cabinetelor individuale, asociați în cadrul societăților medicale, indiferent dacă au sau nu au calitatea de angajatori, fie în calitate de persoană fizică independentă (entitate diferită de persoana fizică autorizată care se înregistrează la Registrul comerțului și care nu poate exercita profesii medicale în această calitate), ca urmare a înregistrării la administrația financiară în a cărei rază domiciliază profesionistul respectiv.

Suplimentar acestor măsuri, o categorie specială care mai trebuie avută în vedere este reprezentată de medicii stomatologi aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru care trebuie adoptate de urgență reglementări exprese prin care să se prevadă derogări de la   dispozițiile privitoare la respectarea programului de lucru, necesitarea de realizare a manoperelor de specialitate, amânarea reevaluării până la reluarea activității profesionale (existând la acest moment somații către medicii stomatologi efectuate de unele case de asigurări de sănătate județene pentru efectuarea acestui demers) inclusiv diminuarea obligațiilor de plată aferente evaluării, în condițiile în care acestea se realizează pe baza autoevaluării, luând în considerare și necesitatea suspendării contractului de furnizare a asistenței stomatologice în sistemul public al asigurărilor de sănătate.

S-a precizat că în contextul suspendării activităților în cabinetele de medicină dentară, toate aceste cabinete, respectiv medicii stomatologi și salariații acestora, nu mai au niciun venit realizat prin singura activitate posibilă și permisă unui cabinet de medicină dentară, respectiv furnizarea de servicii stomatologice.

Prof. univ. dr. Ecaterina IONESCU

Dragi colegi,

Ne aflăm în fața unei realități dramatice, trecem cu toții printr-o perioadă extrem de grea cu care de altfel se confruntă întreaga omenire și pe care nu a mai trăit-o nimeni până acum. În aceste momente critice și foarte dificile, doar prin solidaritate, înțelepciune și responsabilitate din partea tuturor vom putea trece cu bine peste această nenorocire.

Așa cum desigur ați aflat, Guvernul României, evaluând corect atât particularitățile profesiei noastre legate de noul coronavirus, cât și argumentele noastre prin care am solicitat să pună în balanță dacă riscul de a transmite infecția – de la pacient la personalul medical sau invers – este mai mare decât riscul asociat deciziei de a nu trata pacientul în această perioadă, a decis suspendarea temporară a serviciilor de medicină dentară, cu excepția urgențelor stomatologice. Rugămintea mea este ca acum, când “pământul s-a oprit în loc” (P.S. Iosif), pentru a putea depăși cu bine această perioadă critică, să respectăm cu strictețe hotărârile și recomandările autorităților statului și ale specialiștilor în domeniu și să tratăm în această perioadă exclusiv urgențele stomatologice care se regăsesc în regulamentele și ghidurile profesionale.

În același context, fac un apel sincer la pacienții noștri pe care îi rog să dea dovadă de înțelepciune și responsabilitate și să înțeleagă că amânarea tratamentelor stomatologice  se traduce într-o protecție reală a sănătății lor acum și în perioada următoare care se anunță extrem de dificilă.

În tot acest timp, CMSR a făcut tot ce i-a stat în putință pe de o parte pentru a sensibiliza autoritățile statului în legătură cu problemele și dificultățile profesiei și ale profesioniștilor, iar pe de altă parte de a răspunde mesajelor dumneavostră de îngrijorare, pe alocuri chiar panică. Am înțeles grijile și temerile, v-am citit mesajele și propunerile și am acționat ținând cont de ele și integrându-le în adresele CMSR către autorități.

Dacă ar fi stat doar în puterea noastră să vă eliberăm de povara și de presiunile acestei perioade, am fi făcut-o. Tot ceea ce putem face este ca măsurile care țin de noi să nu vă îngreuneze situația. În acest moment ne concentrăm pe discutarea cu autoritățile a unor măsuri concrete de protecție socială și economică.

Dragi colegi, mă adresez astăzi dumneavoastră atât din calitatea de președinte al CMSR, cât și din cea de mamă, de bunică și soție. Viața este darul cel mai de preț pe care l-am primit de la bunul Dumnezeu . Deși nu este întotdeauna așa cum am vrea noi să fie, viața este frumoasă – cu bune și cu rele. Dacă vom reacționa pozitiv, respingând panica, amărăciunea și autocompătimirea, dacă vom conștientiza faptul că pentru toată lumea este la fel de greu, pentru unii chiar mai greu, dacă ne vom responsabiliza și autodisciplina, dacă vom avea încredere unii în alții și toți în bunul Dumnezeu, vom învinge!

Noi, stomatologii, suntem pragmatici! Să fim și acum pragmatici cu viața noastră și a semenilor noștri!

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Prof. univ. dr. Ecaterina IONESCU

Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19 poate fi consultată aici.

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Conform dispozițiilor art. 1, începând cu data de 22.03.2020, ora 22.00, se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară, cu excepția intervențiilor stomatologice de urgență.

Către:  Colegiile teritoriale 

Dragi Colegi,

Având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și ținând cont de faptul că medicii stomatologi sunt în mod direct afectați, prin reducerea drastică, în multe cazuri totală, a activităților profesionale ca urmare a aplicării măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, precum și prin suportarea unor costuri deosebite în vederea conformării cu regulile de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu,

vă comunicăm faptul că Biroul executiv național a decis să propună Consiliului național:

  1. menținerea cuantumului actual de 40 lei/lună al cotizației datorate de medicii stomatologi corpului profesional, valoare stabilită din anul 2007, cotizație care nu a suferit nicio modificare până la acest moment, care să poată produce efecte, nefiind semnată niciun fel de decizie care să prevadă majorarea acestei valori;
  2. dispunerea suspendării plății cotizației datorate de către membrii corpului profesional pe perioadă determinată.

De asemenea, Biroul executiv național recomandă tuturor colegiilor teritoriale adoptarea măsurilor de reducere ori de suspendare a plății taxelor aferente activității medicilor stomatologi având în vedere că aceste taxe sunt stabilite la nivelul fiecărui colegiul teritorial și nu de către Consiliul național, în baza autonomiei financiare a colegiilor teritoriale (cum ar fi cele aferente eliberării certificatului profesional curent, eliberare adeverințe/documente, avizarea înființării cabinetelor stomatologice și a modificărilor aduse acestora, redobândirea calității de membru etc.), taxe care depășesc cu mult, în marea majoritate a cazurilor, contravaloarea cotizației anuale de 480 lei datorată Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

În vederea discutării acestor recomandări, dar și a tuturor problemelor cu care se confruntă stomatologia în aceste momente, se va organiza o ședință a Consiliului național, prin videoconferință, în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic.

Vă rugăm să ne comunicați la adresa secretariat@cmdr.ro (inclusiv în format editabil – fișier Word, LibreOffice etc.), propunerile dumneavoastră cu privire la adoptarea de măsuri specifice profesiei în completarea celor stabilite până la acest moment, pentru a putea fi centralizate.

Vă anunțăm că, până cel mai târziu luni, 23.03.2020, vor fi comunicate către dumneavoastră modele de formulare actualizate, care să poată fi folosite de medicii stomatologi în relația cu corpul profesional, preponderent prin mijloace electronice.

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Prof. Univ. Dr. Ecaterina IONESCU

 

Președinte Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Dragi colegi,

Am primit multe mesaje din partea dumneavoastră în care ne-ați scris despre greutățile prin care treceți în această perioadă în care s-a instituit starea de urgenţă pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Le-am citit pe fiecare în parte și din păcate niciuna dintre situații nu este singulară sau izolată. Așa cum ați spus și dumneavoastră, prin natura meseriei, noi facem parte din prima linie de contact cu acest virus. Drept urmare, cabinetele stomatologice sunt în mod direct afectate de COVID-19 prin reducerea drastică, sau chiar prin sistarea totală a activităților profesionale în urma aplicării măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2.

Suntem cu toții puși în fața unor eforturi financiare deosebite pentru a ne putea susține, în această perioadă, atât pe noi, cât și pe angajații noștri din cabinetele stomatologice. În fața acestei realități, Colegiul Medicilor Stomatologi din România face eforturi pentru a identifica și pentru a adopta măsurile necesare diminuării efectelor negative cauzate medicilor stomatologi de măsurile dispuse în contextul epidemiologic actual.

În acest sens, organismul nostru profesional a solicitat Camerei Deputaților din Parlamentul României completarea prevederilor proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a altor acte normative în sensul includerii și a persoanelor juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codului CAEN 8623 – activități de asistență stomatologică în lista beneficiarilor măsurilor de prelungire a termenelor de plată a unor taxe și impozite.

Acest demers nu va fi unul singular. În mesajele dumneavoastră ați venit și cu o serie de propuneri, motiv pentru care mulțumim colegilor care s-au implicat în identificarea și susținerea acțiunilor necesare soluționării problemelor apărute în această perioadă. Ne dorim să fim în permanentă legătură cu dumneavoastră, prin urmare adresa de e-mail secretariat@cmdr.ro este activă 24 din 24, 7 din 7. Colegele noastre știu cum să ia legătura cu fiecare dintre noi astfel încât fiecare mesaj să ajungă acolo unde trebuie. Este o perioadă foarte grea în care trebuie să ne susținem unii pe alții!

Vă asigurăm de întregul nostru sprijin pentru punerea în practică a oricăror propuneri sau idei apte să asigure depăşirea dificultăţilor cu care se confruntă corpul nostru profesional.

Vă dorim tuturor multă, multă sănătate!

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,

Prof. Univ. Dr. Ecaterina IONESCU

 

Președinte Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Dragi colegi,

Am depus cu toții un jurământ de care nu trebuie să uităm în această perioadă. Suntem peste 22.000 de medici stomatologi care am ales să rămânem în această țară și să-i tratăm pe cei care au nevoie de noi.  Suntem mulți, suntem o forță și avem o voce puternică în societate. Să folosim această voce pentru a face cât mai auzite măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu Coronavirus SARS-CoV-2, să folosim această forță pentru a face România mai atentă, mai responsabilă și mai puțin vulnerabilă. Sunt deja colegi care s-au oferit să ajute, în mod voluntar, echipele care gestionează informațiile despre măsurile de prevenție și protecție față de infecția cu Coronavirus SARS-CoV-2. Le mulțumesc lor și tuturor celor care aleg să se implice activ în această problemă. Atât pacienții cât și autoritățile au nevoie de susținere din partea noastră. Este greu să fii pregătit pentru un astfel de fenomen, dar împreună putem să ajutăm România să scape cu bine din această dificilă încercare.

Fac un apel către toți colegii din țară ca în această perioadă grea să nu uităm că suntem medici și putem fi de ajutor românilor.

Vă mulțumesc!

Prof. Dr. Ecaterina Ionescu

Președinte Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Mesaj catre medicii stomatologi

  Către Colegiile teritoriale   Dragi colegi, Am primit multe mesaje din partea dumneavoastră în care ne-ați scris despre greutățile prin care treceți în această perioadă în care s-a instituit starea de urgenţă pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Le-am citit pe … Continued

Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020 din 18 martie 2020, în urma recomandărilor Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2

Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020 din 18 martie 2020, în urma recomandărilor Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 Prin Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020 din 18 martie 2020, în urma recomandărilor Grupului … Continued

Plateste taxele CMSB online,
intr-un minut.
Plata este facut prin Libra Bank.

Plateste taxele CMSB online,
intr-un minut.
Plata este facut prin Libra Bank.

Mesaj catre medicii stomatologi

  Către Colegiile teritoriale   Dragi colegi, Am primit multe mesaje din partea dumneavoastră în care ne-ați scris despre greutățile prin care treceți în această perioadă în care s-a instituit starea de urgenţă pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Le-am citit pe … Continued

Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020 din 18 martie 2020, în urma recomandărilor Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2

Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020 din 18 martie 2020, în urma recomandărilor Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 Prin Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020 din 18 martie 2020, în urma recomandărilor Grupului … Continued